NR

CodeItemsSector
SpecificationsHardnessDensityCr (Mpa)Ar (%)Shelf life
AV 32 STI NRvibration dampersautomotive/railwayFIAT M170321,07146501 month
AV 35 STI NRvibration dampersautomotive/railwayFIAT M170351,05146501 month
AV 40 STI NRvibration dampersautomotive/railwayFIAT M170401,06155801 month
AV 45 STI NRvibration dampersautomotive/railwayFIAT M170451,11165801 month
AV 50 STI NRvibration dampersautomotive/railwayFIAT M170501,11175801 month
AV 55 STI NRvibration dampersautomotive/railwayFIAT M170551,12175501 month
AV 60 STI NRvibration dampersautomotive/railwayFIAT M170601,15174001 month
AV 65 STI NRvibration dampersautomotive/railwayFIAT M170651,18173501 month
AV 70 STI NRvibration dampersautomotive/railwayFIAT M170701,21163501 month
AV 75 STI NRvibration dampersautomotive/railwayFIAT M170751,2163001 month
AV 80 STI NRvibration dampersautomotive/railwayFIAT M170801,1153001 month